.


మనసులోని మధుర క్షణాలని మరీచిక లా మరవాలని .. అలుపన్నది ఎరుగక ఆనందం అందరితో పంచుకోవాలని .......చిన్న ప్రయత్నం ,,,,,,,

Tuesday, October 19, 2010

హాస్యం

తెలివికల వాడు..
ప్రేమించేతపుడు హుత్చ్ , పెళ్లి చేసుకునేపుడు ఐడియా ...అమ్మాయిలను సెలెక్ట్ చేసుకునేవాడు..

No comments:

Post a Comment